ข้าพระพุทธเจ้า      นางจิตรา  อนุกูลเรืองกิตติ์ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า      นางลาวัลย์     ภักดีลิขิต ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า     นายถนอมศักดิ์  นะโรภาส ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า      นางรุจิรา ฟูเจริญ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า      นายปิยะวัสส์  ชูจิตต์วงศ์ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน